PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Russula variegatula Romagn

10 Einträge:

Mykorrhiza-Symbiont (0.3)

Quellen: 1040

Mykorrhiza ektotroph (0.31)

Quellen: 1040

Substrate

(1.5)

Details: Fagus

Quellen: 1040

(1.52)

Details: Fagus sylvatica

Quellen: 1040

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.12)

Quellen: 1040

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Quellen: 1040

Bodeneigenschaften

sauer, pH 3,0-5,6 (43.1)

Quellen: 1040

hochmontan (62.4)

Quellen: 1040

(67.32)

Quellen: 1040

Bayern (68.01)

Quellen: 1040

 
 
Quellen:

1040

Luschka 1993

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/