PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Russula cavipes Britz. ss.Heim

19 Einträge:

Substrate

(1.5)

Details: Abies

Quellen: 1003

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

Hordelymo-Fagetum (10.11.02)

Quellen: 21

(10.12)

Quellen: 1012 1118

Lonicero alpigenae-Fagetum (10.12.04)

Quellen: 1012 1048

Carici-Fagetum (10.2.01)

Quellen: 1003

Waldlichtungen (18.1)

Quellen: 1003

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Quellen: 1012

Lonicero alpigenae-Fagenion (36-K-UV-47.11.4)

Quellen: 1012 1048

Cephalanthero-Fagenion (36-K-UV-47.11.7)

Quellen: 1003

Bodeneigenschaften

Braunerde (42.3)

Quellen: 1003

kollin incl. submontan (62.2)

Quellen: 1003

montan (62.3)

Quellen: 1048

Alpen (67.1)

Quellen: 1012 1048

Alpenvorland incl. Oberschwaben (67.2)

Quellen: 1003

Schwarzwald (67.31)

Quellen: 1104

(67.51)

Quellen: 21

Bayern (68.01)

Quellen: 21 1003 1012 1048

(68.02)

Quellen: 1104

Verbreitung in der Welt

Frankreich (Ohne Korsika) F (59.11.12)

Quellen: 1118

 
 
Quellen:

1048

Besl & al. 1982

21

1003

Karasch 2001

1118

Rastetter 1979

1012

Schmid-Heckel 1985

1104

Tagung DGfM

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/