PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Russula galochroa Fr. ss. Lge.,Kuehn.& Romagn

11 Einträge:

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.0)

Details: ?, H

Quellen: 1155

(11.3)

Details: ?, H

Quellen: 1155

Quercetum pubescenti-petraeae (11.4.02)

Details: ?, H

Quellen: 1155

Holco mollis-Quercetum (11.5.01)

Quellen: 1308

Quercion pubescenti-petraeae (36-K-V-47.6)

Details: ?, H

Quellen: 1155

Carpinion betuli (36-K-V-47.9)

Details: ?, H

Quellen: 1155

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Details: ?, H

Quellen: 1155

(67.44)

Quellen: 1159

Rheinland-Pfalz (68.04)

Quellen: 1308

Verbreitung in der Welt

Deutschland D (59.11.8)

Quellen: 1159

Ungarn H (59.11.49)

Quellen: 1155

 
 
Quellen:

1159

L. Krieglsteiner 1999

1155

1308

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/