PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Russula pallidospora (Blum) Romagn

3 Einträge:

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.2)

Quellen: 1350

Cephalanthero-Fagenion (36-K-UV-47.11.7)

Quellen: 1350

Verbreitung in der Welt

Deutschland D (59.11.8)

Quellen: 1350

 
 
Quellen:

1350

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/