PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Russula viscida Kudr

47 Einträge:

Mykorrhiza-Symbiont (0.3)

Quellen: 1026 1040

Mykorrhiza ektotroph (0.31)

Quellen: 1040 1114 1173

Mykorrh. endotroph (0.32)

Details: ?

Quellen: 1221

Substrate

(1.5)

Details: Abies (A), Betula, Fagus, Picea

Quellen: 1040 1046 1114 1173

(1.51)

Details: Fagus sylvatica, Picea abies

Quellen: 1173

(1.52)

Details: Betula, Picea abies, Tilia

Quellen: 1040 1221

(1.59)

Details: Pinus 2-nadelig

Quellen: 1026

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.0)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

(10.11)

Quellen: 1350

Galio odorati-Fagetum (10.11.01)

Quellen: 21 1042 1051

Dentario enneaphylli-Fagetum (10.12.01)

Details: TCH, ?

Quellen: 1342

Lonicero alpigenae-Fagetum (10.12.04)

Quellen: 1046

Carici-Fagetum (10.2.01)

Quellen: 1173

Luzulo-Fagetum (10.3.01)

Quellen: 1173

(11.3)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

(12.1)

Quellen: 1051

(12.11)

Details: ?, A

Quellen: 1114

(12.12)

Details: ?, PL

Quellen: 1339

(12.2)

Details: ?, CH

Quellen: 1010 1011

Bazzanio-Piceetum (12.2.01)

Quellen: 1040

Homogyno-Piceetum (12.2.03)

Details: ?, CH

Quellen: 1010 1011

Fichtenforsten/-waldungen (16.12)

Quellen: 13 1173 1342

Piceion abietis (36-K-V-46.3)

Details: ?, CH

Quellen: 1010 1011

Carpinion betuli (36-K-V-47.9)

Quellen: 1173 1305

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Quellen: 1173

Galio odorati-Fagenion (36-K-UV-47.11.2)

Quellen: 1350

Leccino (grisei)-Lactarietum circellati (38.41.11)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

Russulo (solaris)-Lactarietum pallidi (38.41.22)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

Bodeneigenschaften

(40.3)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

sauer, pH 4,1-4,8 (43.1.3)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

(43.1.5)

Details: ?, A, TCH

Quellen: 1114 1305

kollin incl. submontan (62.2)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

montan (62.3)

Quellen: 1040 1342

hochmontan (62.4)

Quellen: 1046 1339

Alpen (67.1)

Quellen: 1046

Schwarzwald (67.31)

Quellen: 1104

(67.32)

Quellen: 1040

(67.51)

Quellen: 21 1042

(67.52)

Quellen: 1051

Bayern (68.01)

Quellen: 21 1040 1042 1046

(68.02)

Quellen: 1051 1104

Niedersachsen (68.11.1)

Quellen: 1173

Verbreitung in der Welt

Deutschland D (59.11.8)

Quellen: 1026 1350

(59.11.31)

Quellen: 1114

Polen PL (59.11.32)

Quellen: 1339

Schweiz CH (59.11.39)

Quellen: 1010 1011

Tschechien TCH (59.11.45)

Quellen: 1305 1342

 
 
Quellen:

13

Bresinsky

1042

Bresinsky 1998

1046

Bresinsky 2000

21

1339

Bujakiewicz 1979

1011

Horak 1963

1010

Horak 1985

1221

Krauch 2005

1051

Krieglsteiner 1977

1040

Luschka 1993

1350

1114

Ricek 1989

1305

Smarda 1972

1104

Tagung DGfM

1342

Vasutova 2004

1173

1026

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/