PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Tricholoma columbetta (Fr.) Kummer

53 Einträge:

Mykorrhiza-Symbiont (0.3)

Quellen: 1040

Mykorrhiza ektotroph (0.31)

Quellen: 1040 1114 1173 1180 1308

Substrate

(1.5)

Details: Abies, Betula, Fagus, Picea, Quercus

Quellen: 1040 1055 1114 1173 1180

(1.51)

Details: Betula, Fagus sylvatica, Pinus, Quercus

Quellen: 1173 1180

(1.52)

Details: Abies alba, Fagus sylvatica, Picea abies

Quellen: 1040

(1.59)

Details: Pinus 2-nadelig

Quellen: 1173

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.0)

Details: TCH, ?, H

Quellen: 1155 1305

(10.11)

Details: A, ?

Quellen: 1114

Hordelymo-Fagetum (10.11.02)

Quellen: 1180

(10.12)

Quellen: 1040

Dentario enneaphylli-Fagetum (10.12.01)

Details: TCH, ?

Quellen: 1134

Lonicero alpigenae-Fagetum (10.12.04)

Quellen: 1048

Luzulo-Fagetum (10.3.01)

Quellen: 1173 1308 1350

(11.3)

Details: F, ?, H

Quellen: 1118 1155

(11.5)

Quellen: 1055 1350

Holco mollis-Quercetum (11.5.01)

Quellen: 1308

Leucobryo-Pinetum (12.52.01)

Quellen: 1173

(16.2)

Details: ?, H

Quellen: 1153 1154

Quercenion robori-petraeae (36-K-UV-47.5.1)

Details: F, ?

Quellen: 1136 1188

Genisto tinctoriae-Quercenion robori-petraeae (36-K-UV-47.5.2)

Quellen: 1173

Carpinion betuli (36-K-V-47.9)

Quellen: 1155 1173

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Quellen: 1040 1155

Galio odorati-Fagenion (36-K-UV-47.11.2)

Details: ?, A

Quellen: 1114

Lonicero alpigenae-Fagenion (36-K-UV-47.11.4)

Quellen: 1048

Russulo (solaris)-Lactarietum pallidi (38.41.22)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

Bodeneigenschaften

Ranker (42.21)

Quellen: 1308

Braunerde (42.3)

Details: TCH, ?

Quellen: 1134

(43.0)

Details: ?, H

Quellen: 1153 1154 1155

sauer, pH 3,0-5,6 (43.1)

Quellen: 1040 1136 1153 1154

sauer, pH 4,1-4,8 (43.1.3)

Details: TCH, ?, H

Quellen: 1134 1153

(43.1.5)

Details: TCH, ?, H

Quellen: 1155 1305

(50.2.3)

Details: TCH, ?

Quellen: 1134

zwischen 50.2.3 und 50.3.5 (50.2.4)

Details: TCH, ?

Quellen: 1134

(50.3.5)

Details: TCH, ?

Quellen: 1134

kollin incl. submontan (62.2)

Details: TCH, ?

Quellen: 1305

montan (62.3)

Quellen: 1048 1134

hochmontan (62.4)

Quellen: 1040

Alpen (67.1)

Quellen: 1048

(67.32)

Quellen: 1040

(67.34)

Quellen: 1180

Rheintal, -ebene (67.431)

Details: ?, F

Quellen: 1118

(67.44)

Quellen: 1159

Spessart (67.53)

Quellen: 1159

Norddeutsche Tiefebene (67.71)

Quellen: 1055

Bayern (68.01)

Quellen: 1040 1048

Rheinland-Pfalz (68.04)

Quellen: 1308

Niedersachsen/Bremen (68.11)

Quellen: 1055

Niedersachsen (68.11.1)

Quellen: 1173

Verbreitung in der Welt

Deutschland D (59.11.8)

Quellen: 1159 1180 1350

Frankreich (Ohne Korsika) F (59.11.12)

Quellen: 1118 1136 1188

(59.11.31)

Quellen: 1114

Tschechien TCH (59.11.45)

Quellen: 1134 1305

Ungarn H (59.11.49)

Quellen: 1153 1154 1155

 
 
Quellen:

1048

Besl & al. 1982

1153

Bohus, G. 1973

1154

Bohus, G. 1984

1188

Bon & Gehu 1973

1136

Carbienner & al. 1975

1134

Holec 1992

1180

Krieglsteiner L. 2004

1159

L. Krieglsteiner 1999

1040

Luschka 1993

1350

1118

Rastetter 1979

1114

Ricek 1989

1155

1305

Smarda 1972

1055

1173

1308

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/