PILZOEK

Auswahl nach Pilzart


  Gattung

  Epitheton

 

Diatrype disciformis (Hoffm.:Fr.) Fr

87 Einträge:

(0.62)

Quellen: 1040

Substrate

(1.5)

Details: Abies alba, Acer, Acer platanoides, Betula pubescens, Carpinus, Corylus, Fagus, Fagus sylvatica, Picea abies, Quercus, Sorbus, Sorbus aucuparia, Taxus

Quellen: 1040 1046 1055 1068 1069 1096 1159 1173 1180 1300

(1.51)

Details: Fagus, Taxus baccata

Quellen: 1064 1180

(1.52)

Details: Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus

Quellen: 1173 1180 1308

Laubholz (2.2)

Quellen: 1040 1159 1308

Holz bodennah (2.32)

Quellen: 1173 1180

liegendes Stammholz-/liegendes Astholz (2.72)

Quellen: 1040 1096

(2.722)

Quellen: 1096

(2.73)

Quellen: 1055

(2.75)

Quellen: 1040

(2.83)

Quellen: 1040

(2.84)

Quellen: 1040

Bindung an Formationen, Gesellschaften, Standorte

(10.0)

Quellen: 1133 1155

(10.11)

Quellen: 1350

Galio odorati-Fagetum (10.11.01)

Quellen: 1014 1059 1159 1180

Hordelymo-Fagetum (10.11.02)

Quellen: 13 1059 1160 1180

(10.12)

Quellen: 1012 1014 1040 1298 1339

Dentario enneaphylli-Fagetum (10.12.01)

Details: TCH, ?

Quellen: 1342

Lonicero alpigenae-Fagetum (10.12.04)

Quellen: 1012 1046

(10.2)

Quellen: 1350

Carici-Fagetum (10.2.01)

Quellen: 1042 1064 1071 1150 1159 1180

(10.3)

Quellen: 1350

Luzulo-Fagetum (10.3.01)

Quellen: 1042 1069 1114 1159 1180 1350

(11.1)

Details: ?, PL

Quellen: 1339

Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani (11.1.03)

Details: ?, PL

Quellen: 1298

Fraxino-Aceretum pseudoplatani (11.1.04)

Quellen: 1180

(11.2)

Details: ?, PL

Quellen: 1293

(11.3)

Details: ?, CRO

Quellen: 1300

Galio sylvatici-Carpinetum (11.3.01)

Quellen: 1159

Quercetum pubescenti-petraeae (11.4.02)

Details: ?, PL

Quellen: 1338

(11.5)

Quellen: 1055

Holco mollis-Quercetum (11.5.01)

Quellen: 1068

Betulo-Quercetum petraeae (11.5.02)

Quellen: 1145

Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae (11.5.03)

Quellen: 1180

(12.1)

Details: ?, PL

Quellen: 1298

Galio-Abietetum (12.11.01)

Details: ?, PL

Quellen: 1298 1339

(12.12)

Details: ?, PL

Quellen: 1339

(14.1)

Quellen: 1018

Querco-Ulmetum minoris (14.15.01)

Quellen: 1005

Fichtenforsten/-waldungen (16.12)

Details: TCH, ?

Quellen: 1342

Buchenforsten und -waldungen (16.21)

Quellen: 21

starkes Stangenholz (17.42)

Quellen: 21

(18.5)

Quellen: 1040

Genisto tinctoriae-Quercenion robori-petraeae (36-K-UV-47.5.2)

Quellen: 1173

Ilici-Fagenion (36-K-UV-47.5.3)

Quellen: 1350

Alno-Ulmion minoris (36-K-V-47.8)

Quellen: 1005

Ulmenion minoris (36-K-UV-47.8.2)

Quellen: 1005

Carpinion betuli (36-K-V-47.9)

Quellen: 1173 1293

Fagion sylvaticae (36-K-V-47.11)

Quellen: 1012 1014 1040 1155 1170 1173

Luzulo-Fagenion (36-K-UV-47.11.1)

Details: A, ?

Quellen: 1114

Galio odorati-Fagenion (36-K-UV-47.11.2)

Quellen: 1014 1350

Dentario glandulosae-Fagenion (36-K-UV-47.11.3)

Details: ?, PL

Quellen: 1298 1339

Lonicero alpigenae-Fagenion (36-K-UV-47.11.4)

Quellen: 1012

Cephalanthero-Fagenion (36-K-UV-47.11.7)

Quellen: 1350

Diatrype-disciformis-Ges. (38.12.43)

Quellen: 1096

Bodeneigenschaften

(42.1)

Quellen: 1180

(42.22)

Quellen: 1180

sauer, pH 3,0-5,6 (43.1)

Quellen: 1040

SO-Exposition (50.62)

Quellen: 1145

kollin incl. submontan (62.2)

Quellen: 1145

montan (62.3)

Details: TCH, ?, PL

Quellen: 1298 1339 1342

hochmontan (62.4)

Quellen: 1040 1046 1298 1339

Alpen (67.1)

Quellen: 1012 1046

(67.32)

Quellen: 1014 1040 1042 1170

Fichtelgebirge und Frankenwald (67.33)

Quellen: 1112

(67.34)

Quellen: 1160 1180

(67.41)

Quellen: 1005 1018

Rheintal, -ebene (67.431)

Quellen: 1068 1069 1133 1163

(67.44)

Quellen: 1159

(67.51)

Quellen: 21 1014

Spessart (67.53)

Quellen: 1159

(67.57)

Quellen: 1059 1064 1071 1096

Norddeutsche Tiefebene (67.71)

Quellen: 1055

Bayern (68.01)

Quellen: 21 1005 1012 1014 1018 1040 1042 1046 1112

(68.02)

Quellen: 1069

Rheinland-Pfalz (68.04)

Quellen: 1133 1308

Nordrhein-Westfalen (68.08)

Quellen: 1096

Niedersachsen/Bremen (68.11)

Quellen: 1055 1059 1064 1071

Niedersachsen (68.11.1)

Quellen: 1173

Verbreitung in der Welt

Bulgarien BG (59.11.6)

Quellen: 1143

Deutschland D (59.11.8)

Quellen: 1096 1112 1145 1150 1159 1180 1350

Kroatien CRO (59.11.21)

Quellen: 1300

(59.11.31)

Quellen: 1114

Polen PL (59.11.32)

Quellen: 1293 1298 1338 1339

Tschechien TCH (59.11.45)

Quellen: 1342

Ungarn H (59.11.49)

Quellen: 1155

submediterran (61.2)

Details: ?, BG

Quellen: 1143

 
 
Quellen:

13

Bresinsky

1042

Bresinsky 1998

1046

Bresinsky 2000

21

1339

Bujakiewicz 1979

1298

Bujakiewicz 1982

1338

Bujakiwicz 1997

1150

1143

1005

Einhellinger 1973

1293

Guminska 1992

1059

Haeupler & al. 1981

1145

Hauck 1993

1096

Jahn 1968 b

1071

Jahn 1986

1300

Jelic & Tortic 1973

1180

Krieglsteiner L. 2004

1159

L. Krieglsteiner 1999

1040

Luschka 1993

1350

1014

1112

Paulus 1991

1114

Ricek 1989

1155

1012

Schmid-Heckel 1985

1018

Stangl, Sedlmeir & Geh 1987

1342

Vasutova 2004

1160

W. Helfer 2001

1170

W. Helfer et Schmid 2000

1163

Winterhoff 1994

1068

Winterhoff 2001

1069

Winterhoff 2001b

1133

Winterhoff 2002

1055

1064

1173

1308

PILZOEK - http://www.pilzoek.de/